Algemene voorwaarden

In dit document zijn de algemene voorwaarden van Vast Goed Events beschreven.  

 

Artikel 1 Definities

Hieronder zijn de definities van de verschillende partijen nader beschreven:

 1. Vast Goed Events

Alle evenementen (deels-)georganiseerd door evenementenbureau Vast Goed Event, gevestigd in Arnhem en handelend onder KVK 69506876 0000.

 1. Opdrachtgever

Alle bedrijven, afnemers en overige partijen die gebruik maken van de

diensten van Vast Goed Events.

 1. Bezoeker(s)

Iedere natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die als gast/bezoeker of in andere
hoedanigheid deelneemt aan het evenement.

 1. Leverancier(s)

Particulieren en/of bedrijven die goederen, diensten en/of andere prestaties aan Vast Goed Events levert.

 1. Wederpartij

Zowel de opdrachtgever, de bezoeker(s) en leverancier(s).

 1. Locatie

De betreffende locatie met bijbehorende binnen- en buitenruimtes waar het evenement plaatsvindt.

 1. Evenement

Een in opdracht van opdrachtgever door Vast Goed Events evenement en/of activiteit.

 1. Offerte

Een opmaat gemaakt voorstel door Vast Goed Events voor de opdrachtgever.

 1. Opdracht(bevestiging):

De (schriftelijke bevestiging van de) overeenkomst van het evenement voor de opdrachtgever, georganiseerd door Vast Goed Events en de daarop toepasselijke algemene voorwaarden.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere opdracht(bevestiging) tussen Vast Goed Events en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door Vast Goed Events en/of wederpartijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Afwijkende afspraken op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Vast Goed Events schriftelijk zijn aanvaard. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.3 Vast Goed Events behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een gewijzigde versie van de voorwaarden maakt deel uit van elke opdracht of overeenkomst tussen Vast Goed Events en de wederpartij die na het moment van inwerkingtreding van die wijziging tot stand is gekomen.

2.4 Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door wederpartij gemachtigd te zijn.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle opgestelde offertes van Vast Goed Events zijn vrijblijvend waarop de algemene voorwaarden van Vast Goed Events van toepassing zijn. Offertes kunnen door Vast Goed Events op elk moment worden ingetrokken of aangepast.

3.2 De offerte van Vast Goed Events dient door de opdrachtgever voor akkoord getekend en geretourneerd te worden.

3.3 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze aanvullende kosten komen op grond van de overeenkomst eveneens voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld.

3.4 In het verleden opgestelde offertes en/of tarieven gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij Vast Goed Events anders heeft besloten 

3.5 Vast Goed Events kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Opdracht en –bevestiging

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Vast Goed Events de door de opdrachtgever geretourneerde ondertekende offerte (‘de opdracht’) definitief heeft aanvaard en ondertekend heeft. Door ondertekening van de opdrachtovereenkomst verklaart opdrachtgever akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

4.2 Vast Goed Events behoudt zich het recht voor en zonder daartoe schadeplichtig te zijn, de opdracht onmiddellijk te beëindigen, indien en voor zover de voorschotten vermeld in artikel 8 niet binnen de gestelde betalingstermijnen zijn voldaan. De tot dan toe gemaakte kosten met inbegrip van de tijdsbesteding door Vast Goed Events berekend in uurloon, komen voor rekening van de wederpartij.

4.3 Vanaf het moment van aanvang van werkzaamheden of levering van diensten zullen alle door Vast Goed Events gemaakte kosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van een opdrachtbevestiging wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn en/of worden doorgevoerd, is Vast Goed Events gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen en bijbehorende kosten door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist.

Voor zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

 

4.5 Het aantal bezoekers overeengekomen in de opdrachtbevestiging geldt als bindend en zal als zodanig gefactureerd worden. Een kosteloze bijstelling naar beneden binnen een marge van 5% van het aantal bezoekers, dient tot uiterlijk veertien (14) werkdagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan Vast Goed Events kenbaar te worden gemaakt.

Ingeval het aantal bezoekers hoger blijkt dan wat partijen schriftelijk zijn overeengekomen, dan zal Vast Goed Events zich genoodzaakt zien de kosten hiervan door te berekenen aan de wederpartij. Het aantal gasten wordt door Vast Goed Events geteld tijdens het evenement en dit geldt als bindend.

Ingeval het aantal bezoekers tijdens het evenement lager ligt dan overeengekomen als (minimum) aantal bezoekers in de opdrachtbevestiging, dan wordt dit betreffend aantal personen doorgefactureerd aan de opdrachtgever.

4.6 Vast Goed Events behoudt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Vast Goed Events is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van de oorspronkelijke opdrachtbevestiging noodzakelijk zijn, is Vast Goed Events gerechtigd deze wijzigingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist.

Voor zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

5.3 Vast Goed Events heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. De vaststelling of er sprake is van onvoorziene omstandigheden is volledig ter beoordeling aan Vast Goed Events.

5.4 Opdrachtgevers en haar bezoekers die een evenement met Vast Goed Events zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding van zowel Vast Goed Events als door Vast Goed Events ingehuurde leveranciers op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van het evenement te kunnen waarborgen.

5.5 Klachten naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan Vast Goed Events medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

Het indienen van klachten schort de betalingstermijn van een of meerdere facturen van Vast Goed Events aan de wederpartij niet op.

5.6 Geringe afwijkingen in de uitvoering van de overeenkomst leveren geen grond op tot ontbinding van de opdrachtbevestiging of recht op schadevergoeding voor de wederpartij.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden opdrachtgever en bezoeker tijdens evenement

6.1. Opdrachtgever vrijwaart Vast Goed Events van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.

6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van een krachtens een overeenkomst door Vast Goed Events georganiseerd of uitgevoerd evenement.

6.3 Bij overlast door wangedrag van gasten en/of medewerkers van de opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, buitengewone luidruchtigheid is het personeel van Vast Goed Events gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen en eventuele kosten c.q. schade op de opdrachtgever te verhalen. De opdrachtgever vrijwaart Vast Goed Events in dit verband voor aanspraken van derden.

6.4 Bij een evenement op locatie van de opdrachtgever zorgt de opdrachtgever dat de ruimte wordt opgeleverd volgens de specificaties in de opdrachtbevestiging.

Indien opdrachtgever zich niet houdt aan deze oplevering of onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Vast Goed Events gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden,

zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de overeengekomen prijs.

6.5 Voor zover er gewerkt wordt met (ingehuurde) goederen en materialen, welke door Vast Goed Events ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan de opdrachtnemer op te leveren.

Bij schade, vernieling e.d. van door Vast Goed Events verstekte goederen en materialen wordt de nieuwwaarde (c.q. cataloguswaarde) van het product 100% gefactureerd aan de opdrachtgever vermeerderd met 15% van de nieuwwaarde.  

 

Artikel 7 Opschorting, uitstel en annulering
7.1 Vast Goed Events is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, zodra zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

7.2 Een annulering van de opdrachtbevestiging door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een annulering wanneer deze door de wederpartij getekend is en in het bezit is van Vast Goed Events. 

7.3 Uitstel van een opdracht door de wederpartij geldt als annulering, tenzij partijen een nieuwe opdrachtdatum vaststellen en een schriftelijke overeenstemming bereiken ten aanzien van de gemaakte en aanvullende kosten.

7.4 Onverminderd hetgeen in artikel 6.2 is bedongen, zullen bij uitstel of annulering door de wederpartij alle door Vast Goed Events aantoonbaar gemaakte kosten – waaronder begrepen de organisatiekosten – worden vergoed, alsmede het navolgende percentage van de overeengekomen totaalprijs:
a. Bij uitstel of annulering uiterlijk 84 dagen/12 weken voor aanvang van het Evenement, minimaal 10%
b. Bij uitstel of annulering uiterlijk 56 dagen/8 weken voor aanvang van het Evenement, minimaal 30%
c. Bij uitstel of annulering uiterlijk 35 dagen/5 weken voor aanvang van het Evenement, minimaal 60%
d. Bij uitstel of annulering uiterlijk 21 dagen/3 weken voor aanvang van het Evenement, maximaal 100%

 

7.5 Voor de berekening van de beschreven vergoedingen wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Vast Goed Events heeft bereikt.

7.6 De opdrachtgever vrijwaart Vast Goed Events uitdrukkelijk voor aanspraken van derden.

7.7 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Vast Goed Events beperkt tot maximaal overeengekomen hoofdsom.

Artikel 8 Prijzen en (aan-)betalingen

8.1 Opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum het factuurbedrag te voldoen op bankrekeningnummer: …

8.2 De overeengekomen prijzen en kosten zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld. Alle prijzen en kosten zijn nauwkeurig gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.

8.3 Bij bevestiging van de opdracht zal een voorschot van 25% in rekening worden gebracht. Bij dertig (30) dagen vóór aanvang van het evenement zal een voorschot van 50% gefactureerd worden. Deze aanbetalingen, totaliter 50% van de overeengekomen prijs in de opdrachtbevestiging, dienen 14 dagen voor het evenement overgemaakt te zijn op de daarvoor bestemde IBAN rekeningnummer van Vast Goed Events.

Na het evenement bevat de eindfactuur het restant van de totale overeengekomen prijs en voor zover van toepassing alle extra of aanvullende kosten.

8.4 Indien de opdrachtgever in gebreke is de factuur tijdig te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Vast Goed Events gerechtigd om de overeenkomst (deels) te ontbinden, onverminderd haar recht om betaling en/of schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever en gelden de bepalingen vermeld in artikel 7.

8.5 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een rente aan Vast Goed Events verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procentpunten.

8.6 Indien opdrachtgever in gebreke blijft tijdig de door Vast Goed Events verstrekte factuur te voldoen of eventuele schade te vergoeden, behoudt deze laatste zich het recht voor om tot invordering over te gaan, alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van opdrachtgever. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 1.000 euro).

8.7 Vertragingen bij een uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van de opdrachtgever, zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

8.8 Indien de kostprijs dan wel verkoopprijs van Vast Goed Events wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Vast Goed Events gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van Vast Goed Events geldende dagkoers gehanteerd.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht behoudt Vast Goed Events zich het recht voor activiteiten te annuleren. Dit zal altijd met opgaaf van reden gebeuren.

9.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van Vast Goed Events onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Vast Goed Events en de wederpartij reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgeweld, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de organisatie en/of op het evenemententerrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

9.3 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte, faillissement en/of staat van surseance.

9.4 In het geval Vast Goed Events zich door overmacht genoodzaakt ziet een activiteit te annuleren, worden eventueel betaalde voorschotten (gedeeltelijk) terugbetaald.

9.5 Vast Goed Events is in geval van annulering geen extra vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd, zoals schadeloosheidstelling voor gemaakte kosten buiten de kosten voor het programma van Vast Goed Events om, kosten gemaakt door opdrachtgever naar derden, of smartengeld.

9.6 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

9.7 Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal Vast Goed Events de reeds door de deelnemer voor het deelnamebewijs betaalde vergoeding aan de deelnemer restitueren. Van het bepaalde in dit artikellid zijn uitgesloten eventueel door de deelnemer betaalde bespreek/reserveringsgelden.

9.8 Restitutie van deelnamegelden zal uitsluitend plaatsvinden op verzoek van de deelnemer, onder overlegging aan Vast Goed Events of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig deelnamebewijs binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens Vast Goed Events is bekendgemaakt.

 

Artikel 10 Schade, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Voor zover Vast Goed Events voor de uitvoering van de opdracht derden heeft ingeschakeld, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden, niet aan Vast Goed Events kunnen worden toegerekend.

10.2 Vast Goed Events is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vast Goed Events. Voor gevolgschade, o.a. winstderving, is Vast Goed Events nimmer aansprakelijk.

10.3 Vast Goed Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vast GoedEvents is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

10.4 De aansprakelijkheid van Vast Goed Events is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is. Mocht de verzekering van Vast Goed Events om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Vast Goed Events ten allen tijde beperkt worden tot het netto factuurbedrag dat door Vast Goed Events voor de desbetreffende opdracht aan de wederpartij in rekening is gebracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

10.5 Kosten voortkomend uit schade of vernielingen aangericht door bezoekers tijdens het evenement zullen, voor zover deze niet op de daders zelf te verhalen zijn, op de opdrachtgever verhaald worden. Vast Goed Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aangericht door derden.

10.6 Wederpartij vrijwaart Vast Goed Events voor aanspraken van derden met betrekking tot openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal of het gebruik van geluids- en muziek en dergelijke, waarop deze derden zichtbaar zijn.

10.7 Wederpartij vrijwaart Vast Goed Events voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot bezoekers en medewerkers van de wederpartij), die in verband met de uitvoering van de opdracht en tijdens het evenement enige schade lijden.

10.8 Alle Deelnemers dienen de veilheidvoorschriften, huisregels en aanwijzingen tijdens het evenement in acht te nemen. Enige overtreding van hiervoor genoemde kan op generlei wijze tot aansprakelijkheid van Vast Goed Events leiden.
De wederpartij vrijwaart Vast Goed Events voor enige gezondheidsschade of letselschade welke direct of indirect het gevolg is of zou kunnen zijn van de deelname aan een door Vast Goed Events verzorgd Evenement.

10.9 Deelname van evenementen georganiseerd door Vast Goed Events geschiedt op eigen risico. Vast Goed Events is slechts aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade of de deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Vast Goed Events, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor Vast Goed Events is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

De aansprakelijkheid van Vast Goed Events wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Vast Goed Events ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het evenemententerrein en de door deze derden ingeschakelde personen.
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemers van door Vast Goed Events ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
 3. schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.
 4. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar het evenement meegebrachte goederen.
 5. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het evenement.
 6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers aan het evenement.
 7. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Vast Goed Events houder, (erf)pachter, huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Vast Goed Events staat. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke

schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 1. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van bezoeker.

10.10 Deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan een evenement van Vast Goed Events een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.

10.11 Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

10.12 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van Vast Goed Events en/of door Vast Goed Events ingeschakelde derden.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Bij Vast Goed Events berusten alle intellectuele eigendomsrechten op een idee, concept, naam, tekst of vormgeving met betrekking tot de uitvoering van een Evenement. Het is Wederpartij niet toegestaan enig gebruik te maken van deze rechten zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vast Goed Events.

11.2 Vast Goed Events is in het kader van promotionele uitingen en marketing doeleinden gerechtigd de inhet kader van het evenement gemaakte beelden en geluidsmateriaal op haar website te plaatsen dan wel te verspreiden via sociale mediakanalen, onder andere via Facebook en LinkedIn.
Vast Goed Events is jegens de wederpartij geen enkele compensatie schuldig voor het hiervoor genoemde.

11.3 Wederpartij vrijwaart Vast Goed Events voor aanspraken van bezoekers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom ter zake de door of namens Vast Goed Events gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of digitale bestanden, die bij de uitvoering van het evenement zijn gemaakt of gebruikt.

 

Artikel 12 Overige voorwaarden

12.1 Catering: Binnen en buiten de ruimtes die door Vast Goed Events zijn ingezet voor het evenement is het verboden om eigen ingebrachte eet- en drinkwaren te consumeren, tenzij het anders is afgesproken met de verhuurder en schriftelijk overeengekomen.

Vast Goed Events geeft de opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van diens selectie van cateraars. Het is niet toegestaan voor de huurder om cateraars en/of gelijkwaardige leveranciers zonder schriftelijke toestemming van Vast Goed Events in of rondom de locatie te laten betreden en diensten uit te laten voeren die gelijkwaardig zijn aan de diensten van door Vast Goed Events ingehuurde partijen.

12.2 Persoonsgegevens: De door de wederpartij verstrekte (persoons)gegevens worden door Vast Goed Events opgenomen in een bestand. Door het verstrekken van (persoons)gegevens aan Vast Goed Events verleent de wederpartij toestemming aan Vast Goed Events tot gebruik van de (persoons)gegevens voor het verzenden van informatie met betrekking tot de evenementen van Vast Goed Events.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op alle gesloten overeenkomsten van Vast Goed Events is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissement die binnen het werkgebied van de vestigingsplaats van Vast Goed Events valt, tenzij op grond van een dwingende wettelijke bepaling een andere rechter bevoegd is.